MENY

Xi Jinping besöker Finland – Modern reformist eller maktfullkomlig ledare?

Kinas president Xi Jinping besöker Finland i dag, ett besök som symboliserar goda relationer och eventuellt en tacksamhet för att 100-åriga Finland var en av de första staterna som erkände Folkrepubliken Kina. Besöket aktualiserar också frågor om mänskliga rättigheter. Håller sig president Sauli Niinistö till artig diplomati eller tar han upp även obekväma frågor? 

Medan vi dagligen får både mer och mindre viktiga nyheter om USA:s president Donald Trump är det mer sällan som Kinas president klarar nyhetströskeln. Detsamma gäller Indiens president Pranab Mukherjee. Detta trots ett enormt inflytande. De representerar republiker med sammanlagt cirka 2,5 miljarder invånare.

I går, tisdag, anlände Kinas president Xi Jinping till Finland med sin fru Peng Liyan. President Sauli Niinistö och hans fru Jenni Haukio är värdar och tar emot gästerna vid en festlig ceremoni på slottet ikväll, onsdag.

På programmet står samtal i enrum för presidenterna och en diskussion med en bredare sammansättning. Den offentliga informationen är väldigt allmän: diskussionen ska handla om Finlands och Kinas politiska och ekonomiska relationer, samt aktuella internationella frågor.

President Xi, som uppges ha med sig en delegation av medarbetare på hög nivå, ska också träffa riksdagens talman Maria Lohela (Sannf) och statsminister Juha Sipilä (C).

Sauli Niinistö och president Xi har träffats i officiella sammanhang förut, 2010, 2013 och 2014. Enda gången tidigare som Kinas president gjort statsbesök till Finland var 1995 då Jiang Zemin ledde folkrepubliken.

 

”Väst följer dåligt med Asien”

En som är väl insatt i hur relationerna, inte minst de ekonomiska, mellan Finland och Kina ser ut i dag är Jaani Heinonen vid Finpro. Han är ansvarig för Finpros verksamhet i Kina, Japan och Sydkorea och har sedan studietiden följt Kina och dess expanderande ekonomi.

Han ser statsbesöket som ett intyg på att relationerna mellan Finland och Kina är goda.

– Det här är ett sätt att värna om de goda relationerna. Att Finland nu firar 100 år och var en av de första staterna som erkände Folkrepubliken Kina spelar säkert också en roll. Xi vill säkert hedra det, precis som man i fjol hedrade jubileet för de diplomatiska relationerna, säger Ekenäsbördige Heinonen.

Han upplever att marknaden blivit märkbart hårdare de senaste åren. Men Kina intresserar fortfarande finska företag. Där finns i nuläget över 300 stycken, bland dem stora UPM, Stora Enso, Kone och Wärtsilä, men också medelstora och mindre företag. Att finska företag vågat satsa på marknaden är en god förutsättning i en tuffare tid. Globaliseringens följder fortsätter och den kraftigt höjda köpkraften i Kina har gett upphov till mer inhemsk konsumtion.

– Då man beaktar storleken på Finlands ekonomi är de finska investeringarna i Kina faktiskt stora, säger Heinonen och nämner Food from Finland som en av de nya nischerna som försöker komma in på den kinesiska marknaden genom att få importlov för bland annat svinkött och korn.

För ett par år sedan skrevs det en hel del om Kinas ekonomi och en svajig börs. Heinonen säger att stabiliteten inte ökat på den punkten, men att intresset blivit lugnare. Han upplever att det ofta är just tecken på ekonomisk nedgång, mer eller mindre uppblåsta, som ofta får uppmärksamhet.

– Det talas till exempel om att Kinas tillväxt minskar. På ett sätt stämmer det, i år är målsättningen en tillväxt på 6,5 procent och för nästa år uppskattas den ligga på 4,5 procent. Man missar ändå lätt ur ett västerländskt perspektiv att även 4,5 procent är enormt mycket med tanke på ekonomins storlek och att det handlar om en ordentlig tillväxt från år till år. Kinas senaste 30 år har varit en otrolig ekonomisk berättelse. Man har lyckats bygga ett nytt system och hjälpa hundratals miljoner ur fattigdom, säger Heinonen.

Han håller med om att vi i väst följer med Asien ganska bristfälligt.

– Jag har funderat på hur dåligt vi i Finland, och i världen generellt, följer med vad som pågår i Asien med tanke på vilken ekonomisk vikt det har. Man ropar snabbt och ytligt om saker som ett börsras, men det skulle vara bra med större bilder om de asiatiska samhällenas DNA, mer kännedom om hur de fungerar och är uppbyggda.

 

Att Trump stjäl mediashowen handlar förstås delvis om hur vi i väst kulturellt identifierar oss med USA. Men kan det också bero på att han tas som individ mer för att han representerar ett individualistiskt samhälle medan de asiatiska ledarna representerar ett mer kollektivt tänkande och därför antas göra färre soloutsvävnignar?

– Det kan ligga något i det där. Vad gäller Xi är mycket ganska diffust. Han har vidtagit åtgärder för sina reformer som gjort vissa rädda för att han ska bli en ny despot. Har han byggt upp mer personlig makt eller bara gjort det nödvändiga för att kunna utveckla Kina i den nya och hårdare situationen? Hurdan ledare är han på riktigt? Det är en lite öppen fråga.

 

Amnesty protesterar

Amnesty International tar fasta på det sistnämnda och kräver i ett utlåtande att Finland under statsbesöket ska blanda sig i Kinas brott mot mänskliga rättigheter. De brott som åberopas gäller bland annat dödsstraff, trakassering av människorättsjurister, godtyckliga arresteringar och tortyr.

– Den kinesiska regeringens politik går ut på att “döda mindre, döda färre”. Enligt Kina har små förändringar i lagstiftningen minskar antalet avrättningar. Pålitlig information om antal avrättningar och dödsdömda finns ändå inte tillgängliga, säger Amnestys Anu Tuukkanen.

Johan Kvarnström

MNESORD

Diskussion

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion