MENY
[pro_ad_display_adzone id=68868]

Kolumn

Viktor Kock

Viktor Kock: Feldt-Ranta har alla egenskaper som behövs, viktigt att alla röstar!

När medlemsomröstningen nu startar är det viktigt att alla medlemmar utnyttjar sin rösträtt, skriver FSD:s ordförande Viktor Kock.

Under vintern målades det upp en bild att SDP har problem att hitta en lämplig presidentkandidat. Spekulationer om olika tänkbara kandidater, som en efter en avböjde en kandidatur, fördes. Röster höjdes för att SDP borde ställa sig bakom Sauli Niinistös kandidatur. Det var ändå aldrig självklart att någon av de som det spekulerades kring skulle ha blivit nominerad till partiets kandidat även om de skulle ha tackat ja.

Antti Rinne har under sin tid som partiets ordförande betonat att SDP måste bli en folkrörelse igen. Partiet skall styras nerifrån upp, inte tvärtom. Inför nästa partikongress är det sannolikt att det hålls en riktgivande medlemsomröstning om partiordförandeposten. Därför borde det heller inte ha varit någon stor överraskning när partiledningen i juni meddelade att vår presidentvalskandidat skall utses genom medlemsomröstning.

Efter nomineringsprocessen stod det klart att medlemsomröstningen står mellan tre starka kvinnor: Tuula Haatainen, Sirpa Paatero och Maarit Feldt-Ranta. Att det spekulerats väldigt lite kring dessa på förhand är inte ett tecken på svaghet utan visar vilken bredd partiet har. Det är kännetecknade för en folkrörelse.

 

Media har lyft fram att skillnaderna mellan de tre kandidaterna är små. Det borde heller inte vara nån överraskning då de alla representerar samma parti och därmed har en gemensam värdegrund. Socialdemokratins värdegrund utgår från att man alltid ställer sig på de svagas sida vilket även bör vara grund för presidenten som värdeledare.

För FSD:s del är det självklart en stor sak att Maarit Feldt-Ranta är en av de nominerade. Hon har alla egenskaper som behövs för presidentämbetet.

När medlemsomröstningen nu startar är det viktigt att alla medlemmar utnyttjar sin rösträtt. Oberoende av vem som väljs till SDP:s presidentvalskandidat har vi en kompetent kandidat men endast genom att medlemmarna röstar kan vi göra anspråk på att vara den folkrörelse vi så gärna vill vara.

 

Viktor Kock

 

ÄMNESORD

Diskussion

[pro_ad_display_adzone id=139047]

Kolumn

money-3046942_1920

Ledare: Arvsskatten ger jämlikhet – behöver på sin höjd justeras

Medborgarinitiativet om att slopa arvs- och gåvoskatten skapar debatt; förhoppningsvis en sådan som framför allt påminner om varför skatten är så viktig.

LEDARE

 

Arvsskatten är ständigt populär att skälla på och det är föga förvånande att medborgarinitiativet fick de 50 000 namn som behövs för behandling i riksdagen. Det är samtidigt en skatt som det inte saknas goda argument för, allra minst bland nationalekonomer.

 

Det är framför allt en skatt som utjämnar klyftor i samhället, men ekonomer hänvisar hellre till att den inte inverkar negativt på incitament till att jobba. Det handlar om pengar som man får utan att ha gjort något, förenklat uttryckt.

 

Arv under 20 000 euro är redan skattefria, varefter skatten utvecklas progressivt, och för generationsväxlingar inom företag finns redan avdragsrätt som medför att den effektiva beskattningen enligt Finansministeriets uppgifter är 3,5 procent. Knappast oskäligt eller orättvist.

 

Ett slopande av arvsskatten applåderas inom SFP medan SDP:s linje är att skatten behövs och är rättvis. Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock har till och ställt sig öppen för en höjning av arvsskatten för mångmiljonärer. Han har gett som exempel att arvsskatten vid en generationsväxling för ett jordbruk värt en miljon euro kan bli under 70 000 vilket knappast är orimligt. Att i skatteklass 1 betala 8 700 euro för ett arv på 100 000 euro kan knappast heller vara för mycket begärt.


Kritiker påpekar gärna problem med ärvda fastigheter som måste säljas på grund av skatten.

För det första kan sådana praktiska problem lösas inom nuvarande system och ännu bättre med att uppdatera systemet istället för att slopa det. För det andra kan man fråga sig om det är en katastrof om någon ärver endast nästan största delen av försäljningssumman av en fastighet i stället för själva fastigheten. Känslovärdet faller nog inom kategorin lyxproblem i en värld där andra ärver inget, eller får möjligheten att ärva endast skulder.

Att det blir en slags dubbelbeskattning är ett också tomt argument i och med att det gäller även andra skatter. Faktum är däremot att slopad arvsskatt skulle ge ett hål på över en halv miljard att lappa på med andra skatter (som experter ser som mindre effektiva) eller nedskärningar (som minskar jämlikheten).

 

Att nu som vissa i debatten hänvisa till Sveriges beslut att slopa arvsskatten är lika missvisande som att för aktiveringsmodellen hänvisa till Danmark. Då Sverige slopade skatten var den absurt hög, men inhämtade förhållandevis lite skatteinkomster på grund av olika former av skatteplanering. Då den dessutom var utformad så att den försvårade företagens generationsväxlingar var den lättaste vägen för Perssons regering att slopa skatten helt, vilket i efterhand visade sig vara ett misstag. Ett återinförande väntar inte på sakargument utan snarare på rätt opinionsklimat. Bland annat SNS Konjunkturråd rekommenderar att saken nu utreds.

 

I Finland har skatten i dagarna försvarats av bland andra ekonomie doktor Olli-Pekka Ruuskanen som är forskningsledare vid Pellervoin Taloustutkimus och Näringslivets forskningsinstitut Etlas forskningsledare Niku Määttänen. Den senare säger till Taluoussanomat att det vore mer befogat att åtgärda flitfällor för låginkomsttagare och sänka samfundsskatten.

Att försvara en skatt är sällan tacksamt, men framför allt socialdemokratiska riksdagsgruppens skatteansvariga Timo Harakka har gjort det föredömligt och fräscht i media under senaste tid. I såväl sak som värdering är ställningstagandet väldigt givet för de som värnar om jämlikhet och välfärdssamhället. Först i samband med en eventuell framtida förskjutning från inkomst- till förmögenhetsbeskattning kan det vara motiverat att se över arvs- och gåvoskattens ramverk.

Det är bra att tänka på hur samhället skulle se ut om arvsskatten aldrig införts. Det ger en vink om vart utvecklingen kan gå om den slopas.

För de som kan finska rekommenderas avslutningsvis Lauri Finérs blogginlägg och en artikel med Sveriges tidigare finansministers tankar om att återinföra arvsskatten.

 

 

money-3046942_1920

Kolumn

Folke Sundman

Principprogrammen – kontinuiteten i vår idétradition

Vårt parti har klarat sig i snart 120 år med fyra principprogram. Eller fem, om vi tar med det dokument som godkändes på det grundande mötet år 1899.

Men vanligtvis är det fyra program som klassas i den här kategorin: Forssaprogrammet från 1903, det så kallade Oittinenprogrammet från 1952, samt den nyare tidens program från 1987 och 1999.

Vi kan alltså säga att ett principprogram inte är vilket papper som helst, någonting man skriver ihop när man är på det humöret. Enligt min mening är ett principprogram inte ett tidsbundet politiskt program, ett valprogram eller en allmän broschyr för utdelning på gator och torg.

Principprogrammet, eller snarare principdeklarationen, återspeglar partiets (och dess medlemmars) kollektiva uppfattning om grunderna för socialdemokratins ”raison d’être”. Varför vi finns till som politisk rörelse. I principdeklarationen definierar vi den socialdemokratiska rörelsens grundidentitet. Den erbjuder en basanalys av partiets samhälleliga reformsträvanden, en beskrivning av de grundvärderingar som reformarbetet baserar sig på, samt konturerna för det samhälle och den värld vi strävar till.

I principdeklarationen stakar vi ut vad vår idétradition består av och vilken betydelse och form den den har i nuet och i framtiden.

Principdeklarationen är hörnstenen för allt det övriga rörelsen är och strävar till. Den kan inte formuleras i en bubbla avskilt från yttervärlden. Den måste ha koll på tidens puls, och känna igen de förestående stora utmaningarna.

Men på ett sätt är principdeklarationen först och främst till för oss själva. Den är vår gemensamma kompass för att kunna möta den yttre världen, i smått och i stort. Vi bör först själva definiera vår socialdemokrati, för att kunna marknadsföra den åt andra.

Alla hittillsvarande principprogram har på sitt sätt åtminstone mestadels motsvarat dessa grundkrav på ett principprogram. I retrospekt betraktade är alla fyra också barn av sin tid, till analysen och språket.

Ur detta tidsperspektiv kan arbetarrörelsens idéhistoria indelas i tre huvudsakliga skeden:

  • arbetarrörelsens inledningsskeden, den första och andra internationalens perioder, framt till första världskrigets slut;
  • arbetarrörelsens uppdelning i två huvudströmningar, den socialdemokratiska och den kommunistiska, fram till den sovjetstyrda ”realsocialismens” sammanbrott;
  • tiden efter det kalla kriget, globaliseringens och den multipolära världsordningen tidevarv.

Forssaprogrammet representerar givetvis det första skedet. Forssaprogrammet var också bokstavligen ett uttryck för socialdemokratins dåtida internationalism. Dess allmänna avsnitt är en nästintill direkt översättning av de österrikiska socialdemokraternas så kallade Hainfeld-program, och det välkända politiska programmet i elva punkter en liknande översättning av de det tyska partiets så kallade Erfurt-program.

Smått ironiskt kan vi därför säga att Erfurtprogrammet i tiderna hade betydligt större framgångar här i Finland än i sitt ursprungsland Tyskland…

Det mest inhemska inslaget i Forssaprogrammet är bilagorna om arbetarskyddslagstiftningen och kommunal förvaltning. Det allmänna avsnittets röda tråd är en sträng kritik av den dåvarande kapitalismen, med kapitalismens avskaffande som mål, samt arbetarrörelsens medel för att erövra den politiska makten.

Forssaprogrammets politiska mål förverkligades till stora delar under de cirka 50 år det var i kraft. Dess allmänna avsnitt förblev i likhet med sin förebild Hainfeldprogrammet i skuggan av de historiska omvälvningarna under 1900-talets första hälft.

Först efter det andra världskriget, inför de förestående massiva utmaningarna, tog den internationella socialdemokratin på bred front ett nytt krafttag för att uppdatera sin identitet. Den nya Socialistinternationalen antog 1951 den så kallade Frankfurtdeklarationen med titeln ’Den demokratiska socialismens  mål och uppgifter’. Med denna nya våg förnyade också SDP sitt principprogram år 1952. Denna programprocess hade sina egna svårigheter och spänningar, som jag inte går in på här. Reino H. Oittinen hade en avgörande roll i den slutliga utformningen av det nya programmet. Därför har det med rätta kallats Oittinenprogrammet.

Formatet för 1952 års program är dels en lång inledning där idétraditionens och samhällets förändring beskrivs rätt utförligt, dels en relativt kort  sammanfattning/deklaration som utgör det egentliga programmet. Enligt min mening kunde det här formatet vara rätt användbart också nu när den nya deklarationen ska utarbetas.

Till innehållet var Oittinenprogrammet betydelsefullt i synnerhet i två avseenden. Det fastslog att socialdemokratins idégrund är en “sammankoppling av socialism och demokrati”, det vill säga en omvandling av samhället i enlighet med socialismens värderingar och mål och en ovillkorlig anslutning till folkväldet, den politiska  demokratin. Och i praktiken utgjorde Oittinenprogrammet grundvalen för bygget av den finländska välfärdsstaten ända fram till 1980-talet.

Under 1980-talet genomfördes under Kalevis Sorsas ordförandeperiod ett revisionsarbete som täckte ett par kongressperioder. Det förnyade programmet godkändes på kongressen 1987. Grundorsaken till uppdateringen av partiprogrammet var dels, att man ville att programmet skulle återspegla de resultat som gjorts i bygget av välfärdssamhället, dels att det skulle reflektera nya internationella utvecklingstrender och utmaningar.

Till utformningen var detta program uttryckligen ett program med klara politiska beståndsdelar. I ideologiskt avseende utgjorde det på det stora hela en fortsättning på Oittinenprogrammets syn på den demokratiska socialismen. Programmet innehöll en hel del nya element i enlighet med tidsandan. Ett betydelsefullt nytt inslag var t.ex. skrivningarna om självstyrelseprincipen som en del av den breddade definitionen av politisk demokrati.

Programmets hållbarhet undergrävdes emellertid rätt snabbt av att det gjordes under det kalla krigets och sovjetkommunismens slutperiod. Att förutspå de förestående omvälvningarna var en omöjlighet.

Därmed kom man under 1990-talet rätt snabbt till slutledningen att principprogrammet återigen bör uppdateras för att återspegla det nya världsläget. Så skedde under Paavo Lipponens ordförandeperiod, ett nytt program godkändes på partikongressen 1999. Också det här programarbetet präglades av en rad inre spänningar. I ett skede låg två olika programförslag på bordet.

Som konklusion av allt detta godkändes emellertid 1999 ett program med titeln ’Socialdemokratins principer’. Dokumentet är till formatet snarare en deklaration än ett program. I tidsperspektivet platsar det nya och fortfarande ikraftvarande programmet i det tredje skedet, eran efter det kalla kriget och den nya globala omvälvningen.

I inledningsavsnittet som beskriver partiets idétradtion ingår en passus som motsvarar tesen från SI:s deklaration i Frankfurt 1951: “Socialdemokratin växer till sig som en frihetsrörelse utgående från de socialistiska teorierna, men därtill antikens humana filosofi, den kristliga etiken och upplysningens framstegsideal.” Och med den demokratiska socialismen som det mest hållbara konceptet för de socialistiska teorierna.

Enligt min mening är 1999 års program i det här avseendet en bra syntes också för det pågående programarbetet. Utmaningen är kanske främst hur vi ska definiera kopplingen mellan idétraditionen och den nuvarande ideologiska grundidentiteten. Åtminstone för mig är nämligen idétradtionen inget museiföremål, utan en del också av dagens och framtidens  identitet.

I övrigt öppnar deklarationen de socialdemokratiska grundvärderingarna i den nya världens verklighet. Man kan gott säga (och det har redan sagts också i den arbetsgrupp som nu jobbar med det nya dokumentet) att det som är inskrivet i den nuvarande deklarationen är fortsättningsvis mer eller mindre hållbart. Uppdateringsbehoven har mera att göra med sådant som inte finns med i deklarationen. De fenomen som mer eller mindre befann sig på ”larvstadiet” under 1990-talet.

Tre viktiga exempel på detta är:

  • Hur globalkapitalismens nyaste stadium och den globala ekonomins olika scenarier påverkar våra möjligheter och medel att  bekämpa den mångdimensionella ojämlikheten och fattigdomen
  • Vilka utmaningar ställer den fortgående teknologiska utvecklingen, i synnerhet den så kallade digitaliseringen, på en samhällspolitik baserad på socialdemokratiska ideal?
  • Vilka begränsningar och möjligheter utgör de nya maktstrukturerna i världssamfundet för en socialdemokratisk reformpolitik?

Till slut vill jag återknyta till det jag inledningsvis konstaterade. En tillräckligt klar ideologisk grundidentitet är den avgörande faktorn i våra överlevnadsprocesser och framgångshistorier vi gått igenom under det gångna seklet. Denna historia står inte heller nu inför sin ände. En samtidig insikt om, högaktning av och uppdatering av vår grundidentitet är vår stora nyckeluppgift. Nog att syssla med för var och en av  oss under närmaste tiden.

 

Folke Sundman

medlem i partiets arbetsgrupp för principprogrammet

Folke Sundman

Folke Sundman

Kolumn

FSD Österbotten

FSD Österbotten: Landskapen bör få egen beskattningsrätt

”Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.”

 

DEBATT

 

SDP har alltid talat för att service på patientens modersmål bäst tryggas genom en god offentlig vård.

För att de nya landskapen, som den borgerliga regeringen vill införa, ska kunna planera och utveckla sin verksamhet behöver de ha en stark självbestämmanderätt och beskattningsrätt.

Som förslagen nu är framlagda kommer landskapen att vara helt beroende av statens välvilja och kriterier för finansieringen. I många fall kommer landskapen inte att ha andra alternativ än att skära i servicen för att balansera budgeten. FSD Österbotten anser att om vi här i Finland menar allvar med att inrätta autonoma och livskraftiga landskap så är det alldeles självklart att landskapen borde få egen beskattningsrätt.

Regeringen har gett antydningar om att beskattningsrätten ska komma i något skede, men det är fortsättningsvis oklart när. Det räcker inte med att tillsätta en utredning. Regeringen bör genast ge över ansvar och beskattningsrätt till landskapen.

Landskapen måste redan från början kunna välja mellan att skära i utgifter eller att öka inkomsterna. Ett landskap med beskattningsrätt kan arbeta för att höja sysselsättningen och öka tillväxten i regionen för att därmed öka skatteinkomsterna.

Då det kommer till vårt landskap Österbotten ser det ut som att den statliga finansieringen kommer att skäras ner med mer än åtta miljoner på sex år enligt den senaste beräkningen.

Och det är bara beräkningar. Det kan ännu bli mycket större nedskärningar.

Vi inom FSD Österbotten anser att detta är både orättvist och galet. Landskapen borde få möjlighet att finna sin roll och utveckla sin verksamhet i lugn och ro. Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.

 

FSD Österbotten

 

FSD Österbotten

FSD Österbotten

Kolumn

Eeva-Johanna Eloranta

Läskunnigheten halkar efter

I fjol firade man 500-årsjubileet för reformationen. En av de viktigaste värderingarna som den lutherska läran medförde var idén om jämlikhet, om att alla människor är jämlika. Man ville till exempel att alla ska kunna läsa. För att få folk att lära sig läsa, belönades läskunniga med lov att ingå äktenskap. Förr lärde kyrkan både kvinnor och män att läsa på husförhör, senare tog folkskoleväsendet över denna viktiga uppgift.

 

Luthers läror stämmer i dag mer än på länge, för antalet svaga läsare och skrivare har ökat redan i två decennier. Denna oroande trend kom fram i de senaste PISA-mätningarna från 2015. Finland placerar sig fortfarande i läskunnighet på toppnivå, fjärdeplats, i jämförelse med 73 länder. Samtidigt finns det ändå ungefär 6 000 unga, det vill säga 11 procent av finländska ungdomar, som slutar grundskolan fastän de förstår och tillgodogör sig texten så dåligt att de inte klarar sig i vardagliga situationer. De har så svaga läskunskaper att det kan sätta stopp för vidareutbildning och arbetslivet. Andelen svaga läsare har ökat bland både flickor och pojkar, men särskilt gäller det pojkar. Hur är det möjligt att nio år i grundskolan ger så svaga resultat?

 

Varför är läskunnigheten då så viktig? Läsning och skrivning är metakunskaper som behövs när man studerar olika läroämnen och i livet överhuvudtaget. Vi lär oss genom att läsa och gör våra kunskaper synliga genom att skriva. Det är svårt att svara på skrivna uppgifter i matematik om man inte på riktigt förstår vad som sägs i texten.

 

Läskunnigheten utvecklar förmåga att tänka, uppfatta och förstå stora, komplicerade helheter samt ger kunskaper att se orsakssammanhang och skaffa sig information. Den utbreder förståelse för världen och förbättrar förmåga att upptäcka vad som är sant och vad som är lögn. Det sistnämnda är särskilt viktigt i den nuvarande digitala världen där rätta nyheter och alternativa sanningar konkurrerar om läsarens uppmärksamhet.

 

Läs- och skrivkunskaper behövs i alla skeden i livet. Hela det organiserade samhället grundar sig på information. Allt fler tjänster kommer att flytta till nätet där man ska kunna sköta sina ärenden på e-formulär via självbetjäning. Enbart det att man vill sköta ett ärende  på folkpensionsanstalten, FPA, kräver språkliga kunskaper. Vad händer då för dem som inte har dessa kunskaper?

 

På individuell nivå säkerställer läskunnigheten barns och ungas möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den är nyckeln utan vilken man inte kan öppna dörrar till ett meningsfullt liv. Läskunnigheten förhindrar också känslan av utanförskap och utslagning samt social ojämlikhet.

 

Luthers krav på att var och en har rätt till att kunna läsa och dess betydelse för jämlikheten är mycket aktuellt också idag. Trots att föräldrars och familjers betydelse för att läsa för barnen och för att uppmuntra läsning är viktiga, kan läskunnigheten inte lämnas endast till deras ansvar, eftersom det leder till ojämlikhet bland barnen.

 

Läskunnighet är en sådan sak som samhället och skolan bör ta huvudansvaret för. En central lösning för att förbättra läskunnigheten bör vara uppdatering av läroplanen och undervisningsmetoderna. Ett bra exempel på att främja saken kunde vara att enligt Norges modell grunda centrum för läsning och skrivning, som skulle samla ihop olika parter för att göra försök, skapa material och lärmiljöer samt öka förståelse för läs- och skrivkunnigheten. Låt oss sträva efter att var och en ungdom har ordet i sin makt!

 

Skribenten är riksdagsledamot för SDP och ledamot av riksdagens kulturutskott

Eeva-Johanna Eloranta

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.).

Kolumn

FSD Österbotten

FSD Österbotten: Vargen måste tas på allvar

”För att en gång för alla råda bot på problemet med vargen, behövs en tillräcklig licensjakt som bygger på trovärdiga siffror.”

Lue lisää

Jacob Storbjörk

Jacob Storbjörk