”Svält litet tystare – vi försöker skapa tillväxt här!”

Det sägs att man inte kan vinna några val med utrikespolitik. Men Viktor Kock i Pedersöre, nyvald ordförande för Österbottens socialdemokratiska krets anser att socialdemokraterna, som en del av en internationell rörelse i högre grad måste arbeta utgående från det faktum att kapitalet och marknadskrafterna inte känner några gränser.

Han tycker inte om den ständiga politiska retoriken om ”ökad tillväxt och konkurrenskraft” också bland socialdemokrater:

– Det finns inga möjligheter för ständig tillväxt. När vi talar så är det som att säga till de fattiga länderna: svält litet tystare, vi försöker skapa litet tillväxt här!

Nyligen slogs FSD:s två österbottniska kretsar samman och man grundade Österbottens socialdemokratiska krets. Viktor Kock valdes samtidigt till den nya kretsens ordförande. Han ser bara fördelar med sammanslagningen:

– Tidigare hade vi två kretsar som inte hade någon verksamhet att tala om. Det ska vi nu förändra, jag tror på ett bättre samarbete och på att vi nu gemensamt kan ta ställning i frågor som rör hela Österbotten. Jag anser också att vi skall aktivera samarbetet västerut, med socialdemokraterna i Västerbotten i Sverige – det finns mycket potential i ett sådant samarbete.

Viktor Kock understryker också att den nya kretsen har fattat beslut om att alla svenska socialdemokratiska föreningar i Österbotten får rätt till en styrelseplats i den nya organisationen – förutsatt att de vill delta.

”Har vi linjer ska vi följa dem”

Viktor Kock är en av FSD:s delegater på SDP:s partikongress i Seinäjoki 8 – 10 maj. I ordförandevalet söder han Antti Rinne.

– Det ska inte ses som någon direkt kritik mot Jutta Urpilainen – jag tycker nog att hon har gjort ett bra arbete. Men hon är samtidigt så förknippad med de nederlag vi har lidit i valen under de senaste perioderna. Understödet för socialdemokratin ligger kring 15 procent. Vi behöver en nystart och ett nytt ansikte. Jag tror också att rambudgetbesluten nyligen ytterligare kommer att påverka understödet negativt för SDP.

Men Viktor Kock är mycket nogsam med att påpeka att det är partiets linje som är avgörande. Och framförallt att man också följer de linjer man kollektivt slagit fast. Han ser FSD:s program ”Riktlinjer för socialdemokratin” som ett bra dokument.

– Om vi inte följer vår ideologi och vår linje spelar det ingen roll vad vi står och pratar.

Och till en del låter sig Viktor Kock irriteras över vad socialdemokraterna pratar: han tror att alla uttalanden av de ledande politikerna om tillväxt och konkurrenskraft framom allt distanserar väljarna, de vanliga löntagarna. I deras liv är hoten om lönesänkningar och uppsägningar en ständig realitet.

”Vi klarar oss nog”

Viktor Kock arbetar själv som truckförare och lagerarbetare på företaget Rettig Värme och är småbarnsförälder till tre små barn. Då vi möts en dag efter jobbet talar vi också om den då nyss fastslagna rambudgeten.

– Jag är visserligen ganska gammaldags och anser att man inte kan skuldsätta sig i all oändlighet. Men är det att spara att sälja ut statsegendom, och är det rätt att göra nedskärningar som drabbar de svagaste? Jag tror inte att man stimulerar ekonomin med sådana åtgärder. Jag tror mer på skatteskärpningar och investeringar i infrastrukturen.

Viktor Kock har räknat ut att hans familj kommer att förlora cirka 1000 euro per år på grund av rambudgetbesluten.

– Vi måste ha två bilar i vår familj, nedskärningen i barnbidraget innebär ett minus på 400 per år, sedan är det oklart hur elskatten kommer att se ut.

Men Viktor Kock är mycket noga med att påpeka att han inte är orolig över framtiden för sin egen familjs del:

– Vi klarar oss nog. Vi betalar nog. Jag har en inkomstskatt på 24 procent. Vi arbetar båda två. Däremot är det svårare för familjer som drabbats av arbetslöshet – för dem betyder 500 – 600 euro mindre i året mycket pengar.

Strejkrätten under attack

I fjol deltog Viktor Kock i den så kallade Geneveskolan, en nordisk folkhögskola vars syfte dels är att öka gemenskap och förståelse för det nordiska samarbetet, dels öka kunskapen om internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhet, samt öka kunskapen om globalisering och internationalisering. Skolan grundades redan år 1931. Viktor Kocks engagemang fortsätter – i år fungerar han som mentor och vägledare för årets studerande vid Geneveskolan.

Varje år deltar Geneveskolan i ILO:s årliga arbetskonferens, ILC. Under de två senaste åren har frågan om strejkrätten varit mycket aktuell och het på grund av att arbetsgivarsidan gått till attack och hävdat att den inte ingår i ILO:s konventioner. Arbetstagarsidan tolkar frågan annorlunda och anser att strejkrätten ingår i konventionerna 87 (om föreningsfrihet och organisationsrätt) och 98 (om tillämpning av organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten).

Den här frågan har Viktor Kock och hans förening tagit upp i en motion till partikongressen i Seinäjoki. I motionen konstateras att under de två år som konflikten pågått är det endast Norges regerings representanter som uttalat sitt stöd för strejkrätten. Eftersom Finlands representanter kommer från arbetsministeriet och SDP innehar arbetsministerposten kräver man i motionen att Finland i år försvarar strejkrätten som en grundrättighet både nationellt och internationellt. SDP:s partistyrelse föreslår också för kongressen att motionen godkänns.

Viktor Kock säger att en hel del av det han upplevde under tiden i Geneveskolan och på ILO:s konferens öppnade ögonen för honom.

– Jag kände till hur arbetslivet och det fackliga arbetet kan se ut i olika delar av världen. Men när jag själv var på plats och bevittnade hur fackliga representanter, bl.a. från Colombia – vid sidan om Guatemala det farligaste landet i världen för fackligt aktiva – stiger upp och talar inför konferensen var det mycket starkt. Jag insåg att de här människorna riskerar livet för att de deltar i ILO:s verksamhet.

– Faktum är nämligen att 150 fackligt aktiva har blivit mördade under de senaste tio åren.

Det här är frågor som Viktor Kock känner mycket starkt för. Det handlar om solidaritet.

Siv Åstrand

AVAINSANAT

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion

SDP föreslår avgiftsfri dagvård i Jakobstad

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kommer på fullmäktigemötet den 2 oktober att inlämna en motion kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Men nu söker man även stöd från de andra partierna.

 

– Vi vill samarbeta kring denna fullmäktigemotion. En avgiftsfri småbarnspedagogik är en så pass viktig social investering att vi är beredda att diskutera och kompromissa för att nå politisk enighet, säger fullmäktigeledamot Jacob Storbjörk.

 

SDP föreslår att en utredning genomförs kring införandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik i Jakobstad. Därtill vill socialdemokraterna att staden stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år.

– Gratis dagvård ger alla barn jämlika möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Därtill stärker det småbarnsfamiljernas levnadssituation på en mängd olika sätt. Att satsa på barn och ungdomar är helt enkelt att satsa på framtidens Finland, säger Storbjörk.

 

Storbjörk mejlade förra veckan alla de andra politiska partiernas företrädare kring möjligheten att samarbeta. Hittills har han inte fått några tydliga svar, men det finns gott om tid kvar.

– Många av de andra partierna sade i kommunalvalet att de vill genomföra en avgiftsfri dagvård. Nu är det upp till bevis helt enkelt, säger Storbjörk.

Diskussion