MENY

Industrifacket är bildat – ”Tillsammans är vi starka!”

Metallarbetarförbundet, Träfacket och industribranschernas fackförbund Team bildar nu tillsammans Industrifacket – ”en motkraft till de angrepp som sker på arbetarrörelsen i Finland.”

Fusionstanken är gammal och har under de senaste åren väckts till liv på allvar av flera anledningar.

En är det politiska läget, något som många talare hänvisade till under onsdagens allmänna diskussionen på Metallarbetarförbundets extra kongress i Helsingfors mässcentrum. En annan anledning är utvecklingen på arbetsmarknaden, industrins motgångar som inneburit bland annat att de tre förbundens medlemsantal sjunkit med cirka 80 000 under de senaste tio åren. I stället för tre försvagade förbund vill man bli en starkare kraft i form av ett stort förbund. Och visst är omfattningen betydande då det nya Industrifackets branschandel av exporten är cirka 75 procent.

Sedan Pappersförbundet i december valde att stå utanför fusionen har fusionsplanerna intensifierats. Överenskommelser har gjorts i god anda och ett enormt praktiskt arbete har både gjorts och förberetts. Inför den här veckans avgörande sammanträden låg en spänning i luften främst av historiska skäl. De avgörande besluten var nog sanna lågoddsare (en nyhetstjänst erbjöd redan på onsdag eftermiddag en nyhet om kvällens beslut om en fusion).

Då Metalls ordförande Riku Aalto öppnade den extra kongressen sade han att alla nog känner till motiveringarna till en sammanslagning och att behovet är enormt.

– Framför allt förbereder vi oss nu för framtiden. En fusion av tre förbund gör oss tillsammans till en starkare aktör. Samtidigt säkerställer vi att arbetarbefolkningen som får sitt dagliga bröd från industrin får sin röst tillräckligt hörd vid alla tänkbara bord.

Han gav en ordentlig känga till regeringen för att gömma sina attacker mot fackföreningsrörelsen bakom vackra ord om arbetsplatser och konkurrenskraft.

“Ett steg i rätt riktning”

Då den allmänna diskussionen vid Metallförbundets extra kongress inleddes hade Träfacket och Team redan fattat beslut om en fusion. Helt formellt upphör deras verksamhet och de upptas i Metallarbetarförbundet som byter namn till Industrifacket, ett nytt större förbund som inte blir bara en utvidgning av Metall utan en ny gemenskap.

Redan innan diskussionen inletts hade 40 ombud bett om ordet och fler fortsatte göra det.

Först upp i talarstolen var Janne Laulamaa från Egentliga Finland. Han förklarade varför han gett sig in i den fackliga verksamheten (för att allt inte stod rätt till på arbetsplatsen), sade att fusionen stärker arbetarnas förhandlingsposition, att intressebevakning är ett lagspel och att även ett stort förbund måste stå nära sina medlemmar. Han tog även upp fackets ifrågasatta roll:

– Låt oss bygga ett sådant Industrifack att vi inte behöver svara på frågan varför verksamheten behövs.

Laulamaas positiva inställning till en fusion blev talande för hela kongressen.

Peter Sjökvist från Vasa berättade att han inför kommunalvalet från flera arbetare fick höra om ett hårdare arbetsklimat. Genom detta blev han påmind om trycket på de fackliga rättigheterna, rättigheter som åsidosatts med hänvisning till finanskrisen.

Sjökvist oroade sig för den politik som leder till demokratiunderskott och ett hårdare samhällsklimat i en tid där förändringar sker i snabb takt. Han betonade att förändrade förutsättningar kräver nya lösningar:

– Samhället står inför förändringar som inte får underskattas. Många unga ser sina drömmar slås i kras på grund av arbetslöshet, men även snuttjobb skapar problem, sade Sjökvist och lyfte fram svårigheten med att slå sig ner med familj och lyfta bostadslån under osäkra arbetsförhållanden.

– Grundandet av ett Industriförbund är enligt mig ett steg i rätt riktning, sade Sjökvist.

 

Sari Yliaho, även hon från Vasa valdistrikt, betonade vikten av att stå i en enad grupp, med män och kvinnor, svenskspråkiga och finskspråkiga, i ett nytt stort förbund med gott samarbete.

– Jag tillhör själv en minoritet som sveskrpåkig kvinna i metallförbundet. Och jag litar på att ett stort förbund bevakar även mina intressen.

 

Daniel Hannus talar. Foto: Johan Kvarnström

Kongressombud Daniel Hannus från Borgå sade sig vara övertygad om att Industrifacket blir ett förbund som tas på allvar, inte bara av arbetsgivarsidan utan också av landets regering. Och behovet av att tillsammans utgöra en större kraft är stort.

– Vi ser hotbilder från många håll. Landets regering har beslutat att ställa sig helt på arbetsgivarens sida.

– Regeringen för en kampanj för att försvaga facket. De vill förlänga arbetstiden och försämre arbetsvillkoren samtidigt som våra löner inte ska få stiga ett dugg, sade Hannus som därför sade att det är otroligt viktigt att det historiska beslutet om en fusion fattas under denna kongress.

“Förena er!”

Den redan goda och förhoppningsfulla stämningen lättades upp av Lasse Helskyahos poetiska tal av rim:

”Hallitus ja EK meitä solvaa, painaa/ niin kuin liike olisi jo vainaa. Työlliset, työttömät, vanhat, nuoret norjat/ saavat kohtelun kuin menneen ajan orjat. Kun yhdistämme liitot, saamme voimaa/ toverit, vaikutusvaltaa roimaa.”

Ombudsman Nina Wessberg och kongressombud Viktor Kock tror starkt på fusionen. Foto: Johan Kvarnström

En hårdare ton blev det då Viktor Kock tog till orda och inledde med den berömda uppmaningen i slutet av Kommunistiska manifestet:

– Proletärer i alla länder, förena er!

Enligt Kock är uppmaningen högaktuell än i dag då vi ser angrepp mot arbetarrörelsen på bred front.

–  Internationellt ifrågasätts strejkrätten och multinationella företag har ett ”race to the bottom” i jakten på ekonomiska vinster. I Finland hotas välfärdssamhället av en privatiseringsiver och man vill frångå systemet med allmänbindande avtal som skapar trygghet på arbetsmarknaden.

– Bland oss i salen finns det troligtvis personer som identifierar sig som kommunister, vänsterpartister, gröna och socialdemokrater. Det finns också de som inte identifierar sig med något speciellt parti. Kanske finns det även centerpartister och sannfinländare… Jag beklagar.

Kock sade vidare att interna stridigheter har varit arbetarrörelsens värsta fiende och att fusionen därför är en viktig möjlighet att  skapa en motkraft till de angrepp som nu sker på arbetarrörelsen i Finland, samtidigt som fusionen ger en bättre kraft att påverka internationellt.

Samtidigt ger det även bättre kraft att påverka internationellt. Och så knöt han ihop säcken:

– Industriarbetare i Finland, förena er! Jag understöder förslagen om en fusion.

 

Enhetligt beslut 

De kritiska inläggen blev få och ingen motsatte sig direkt en fusion. Det blev ändå en lång kongressdag och de avgörande besluten fattades kvällstid. Man beslöt slutligen enhälligt om fusionen.

Kongressen fortsätter i dag, torsdag, med att bland annat välja en interimsledning för Industrifacket fram till det nya förbundets kongress i slutet av november. Då väljs en ledning där även tidigare Team och Träfacket är representerade. Ledningen då väljs med undantagstillstånd för en ovanligt lång period, fram till 2023 eftersom det nya förbundet behöver tid arbeta fram en ny gemenskap.

Då förbunden fusioneras slås även arbetslöshetskassorna samman. Även för dem betonas att en större enhet ger ökad stabilitet.

Nu är euforin naturligtvis stor. På kongressen lyfte flera ändå fram att de fina orden om förnyelse måste föras med ut i verksamheten, ut i samhället. I det formella förslaget till en fusion konstateras att en formell ökning av samarbetet inte räcker. Redan inledningsvis finns också en klarsynt lägesanalys:

 

”Förbunden har en kraftig anslutningsgrund, men det är inte längre en självklarhet att ansluta sig. Atypiska anställningsförhållanden och hyresarbetskraft tilltar även i industrin. Fackföreningsrörelsens tidigare insatser upplevs numera som så självklara att medlemmarna inte motiveras till verksamhet endast för att försvara dem. Samtidigt möter den finländska fackföreningsrörelsen strävanden utifrån som vill försvaga fackföreningsrörelsens verksamhet, avtalskulturen och det finländska arbetsmarknadssystemet. Inte ens ett starkt fackförbund kan stå utanför dessa utmaningar.”

 

Johan Kvarnström

Läs också ABL:s intervju med ombudsman Nina Wessberg inför fusionen.

Metallarbetarförbundets extraordinarie och historiska kongress i maj 2017. Foto: Johan Kvarnström

MNESORD

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion