MENY

Hjälp på traven för en ny socialdemokratisk berättelse

Fredrik Janssons bok om socialdemokratins kris, väsen och framtid är angelägen läsning för alla som värnar om den nordiska välfärdsmodellen. Verket är högaktuellt och skrivet på ett sätt som ger det lång livslängd – en försummad potentiell svensk faktaklassiker i ämnet. 


Bokrecension: Fredrik Jansson – Gemenskap och skötsamhet, en essä om socialdemokratins väsen (Egen utgåva via
självpubliceringstjänsten Type & Tell, 2016, 207 sidor).

 

Fredrik Jansson är starkt meriterad inom socialdemokratisk idédebatt med ett förflutet som politisk chefredaktör på Folkbladet Västerbotten och ledarskribent för flera socialdemokratiska dagstidningar.

Utgångspunkten i hans bok om socialdemokratins väsen är given: Socialdemokratin är i kris och krisen tas inte på tillräckligt stort allvar. “Trots att alla vet att något är fel så saknas det en riktig debatt om ämnet” skrev författaren i januari i fjol i ett upprop om finansiering för att publicera verket på egen hand. En aspekt av krisen är samhället i någon mening utvecklas i två riktningar som socialdemokratin står emellan och sneglar tveksamt mot. Jansson skriver att socialdemokratin som ofta representerar breda väljargrupper har fått se konflikten mellan globaliseringens vinnare och förlorare i sin egen väljarbas:

 

“Utmanade av å ena sidan gröna partier som har dragningskraft på de mer kosmopolitiska delarna av den socialdemokratiska väljarkoalitionen, och å andra sidan av nationalistiskt populistiska, och i viss utsträckning fascistiska, partier som drar i de som känner sig som förlorare i en förändrad värld och vill hitta tillbaka till någon form av kommunitär gemenskap, har lett till ett lätt personlighetskluvet drag hos många socialdemokratiska partier. Man vill både vara budgetdoktrinära och expandera välfärden, man vill vara internationalister men anpassar sig till den kulturchauvinism som fått fäste i de flesta europeiska parlament. Det är inte så konstigt att det här sliter i en socialdemokrati som baserat sig på en klassallians, det här är åsikter som har klassbas.”

Vad gäller stöd för främlingsfientliga partier kommer Jansson med en intressant observation, nämligen att Sverigedemokraterna har sitt starkaste LO-stöd bland byggnadsarbetare. Han skriver att detta “skulle kunna uttydas som en oro inför den låglönekonkurrens de utsätts för av framför allt östeuropeiska gästarbetare, snarare än att de tycker frågan om minareters vara eller icke vara är central i politiken.” Han får stöd från detta i faktumet att medlemmarna i Kommunal uppvisar lägst stöd för Sverigedemokraterna i LO. Dessa medlemmar har också många arbetskamrater med invandrarbakgrund, men utsätts inte “för underbudskonkurrens på samma sätt.”

 

Från folkrörelse till folkhem

Jansson tar avstamp i historien. För att förstå var vi är måste vi se vilken väg vi har vandrat. Och det är framför allt bokens kloka sammanfattningar av socialdemokratins förflutna som är verkets styrka och ger ett gott underlag för samtids- och framtidsdiskussionen. Jansson skildrar skickligt avvägt socialdemokratins uppkomst och utveckling i Sverige, samt hur olika folkrörelser överlappat och influerat varandra.

Som titeln Gemenskap & skötsamhet antyder fokuserar han mycket på rörelsen och ideal. Skötsamhetsidealet tangerar plikten till arbete och hänger historiskt delvis samman med nykterhetsrörelsen. Jansson skildrar skickligt hur arbetarrörelsen förändrades med folkhemsrörelsen, vilken förändring som skedde då Socialdemokraterna gick från ett mer renodlat arbetarparti till en bredare väljarkår samtidigt som samhällsutvecklingen accelererade. Väldig mycket har som alla vet förändrats. Jansson påminner om att avindustrialiseringen skett främst sociologiskt och inte sett till själva produktionsvolymen. Han skriver att “problemet med förnyarnas analys är att de likställer klassamhället med industrisamhället”

Socialdemokratins kris i Sverige handlar inte om ett enskilt misslyckande, snarare en svårighet med att se nyktert på dagens samhälle, utan gamla socialdemokratiska glasögon, enligt författaren. Ingen enskild politiker eller fackföreningsledare bär skulden, enligt Jansson som skriver att enskilda personers agerande nog snarare ska ses som symptom på krisen än som krisens orsaker, varpå han citerar den italienske kommunisten Antonio Gramsci (1891-1937): “Krisen består precis i det att det gamla är döende och det nya ännu inte kan födas; i detta interregnum framträder en stor variation av morbida symptom.”

Jansson använder begreppet interregnum för att skildra socialdemokratins kris och påminner om att nuvarande interregnum ingalunda är det första.

Närmare nutid behandlar Jansson frågor om funktionssocialism och en okritisk inställning till bolagiseringar. Han betonar också att det mest avgörande är själva perspektivet, tanken om företagsvärlden som ideal. Synsättet kan skina igenom även om det som privatiseras återkommunaliserar eller förstatligas. Jansson skriver om en överdriven benägenhet att se till enskilda kostnadsställen och enhetsbudgeter snarare än helheter.

Han tar gällande arbetssynen upp dagens förändrade situation:

“Osäkerheten blir ett allt vanligare inslag på arbetsmarknaden. Under efterkrigstiden kunde i princip alla räkna med att få ett fast jobb med en lön som gick att leva på. Om man bara var skötsam och flitig kunde man räkna med att erkännas som en fullvärdig medlem i samhället. Så är det inte längre. För många unga framstår i dag en tillsvidareanställning som en utopi. För många innebär arbetslivet springvikariat, korta påhugg och anställningar genom bemanningsföretag. Osäkra inkomster innebär att det blir svårare att skaffa sig allt det där som förväntas av etablerade medlemmar i samhället: fasta rutiner, bostad och barn. Kort sagt, det vårt samhälle definierar som att bli vuxen. Och det är inte längre något som bara finns i en övergångsperiod i början av arbetslivet. Det är något som i allt större utsträckning sprider sig genom hela arbetslivet.”

 

Och vidare ett par sidor senare:

“För 60 år sedan ansåg en överväldigande majoritet av både arbetare och tjänstemän att de tillhörde en arbetarklass med makt, idag anser sig allt fler tillhöra en medelklass utan makt.”

 

Ingen mirakelmedicin, men nog en injektion med inspiration

Jansson tar upp fenomen som uppstått som respons på den nya situationen, bland annat tanken på en medborgarlön. Han viftar ändå bort den som en framtida väg för socialdemokratin. Han vill ändå bejaka nya infallsvinklar och alternativ. Han skriver att en “folkrörelse måste vara något mer än höga medlemstal och många föreningsstyrelser som träffas en gång i månaden för styrelsemöte.”

Han understryker vikten av att förse medlemmar med de rätta verktyg som behövs för att vara socialdemokrater i vardagen. Det skulle förslagsvis ske genom kontinuerlig  studieverksamhet och ett samarbete över alla tänkbara gränser, sociala och geografiska. Å ena sidan är han något på spåren så intern isolering per definition inte fungerar, å andra sidan borde systemet han förespråkar vara en sådan självklarhet att den kanske inte kan läras ut eller implementeras om den inte infinner sig naturligt. Jansson förslag är flera och delvis till karaktären organisatoriska på samma sätt som de mönster han själv kritiserar. Socialdemokraterna erbjuds helt enkelt ingen mirakelmedicin i denna bok, men nog en stor dos inspiration.

Verket är koncist, välformulerat, innehållsrikt och angeläget.

Johan Kvarnström

ÄMNESORD

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion

In memoriam: Peter J. Boldt

Kuva: Foto: ABL-arkiv

Nationalekonomen Peter J. Boldt avled efter en tids sjukdom den 29 oktober i Helsingfors. Peter var född i Helsingfors som även var hans hemstad. Han studerade nationalekonomi och statistik vid Helsingfors Universitet och avlade sin kandidatexamen (magisterexamen idag) år 1972.

Fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen var Peters politiska hemvist och hans yrkeskarriär. Han inledde sin yrkeskarriär som ekonom på arbetarnas ekonomiska forskningsinstitution (TTT) och gick därefter över till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS/PAY) i Stockholm var han arbetade som expert till år 1982 då han gick över till FFC:s ekonomiskpolitiska avdelning. Från början präglades Peters arbete av frågor som berörde den europeiska och internationella ekonomin. I mer än två årtionden representerade han FFC både i NFS och i den europeiska samt den världsomspännande fackliga samorganisationen (EFS och IFS). Peters expertis kom även till nytta i olika statsledda trepartsorgan samtidigt som han representerade hela löntagarrörelsen på bl.a. de konferenser i Seattle 1999 och Doha 2004 var man kom överens om de spelregler som gäller för världshandeln.

Peter J. Boldt var med sin expertis och erfarenhet i frågor som berörde världsekonomin en efterfrågad polemisk talare och debattör inom fackföreningsrörelsen. Han hade den sällsynta pedagogisk gåvan, att kunna sammanfatta olika invecklade frågor till ett paket som man kunde förstå. Sina inlägg och anekdoter kryddade han med humor både på svenska, finska och engelska.

Peter var en av de första ekonomer som tydligt flaggade för att Finland bör gå med i EU och den monetära unionen (EMU). Under åren 2002-2006 hade han en central roll i löntagargruppen inom den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Peter var inte enbart intresserad av den ”hårda” ekonomin. Både de mänskliga och fackliga rättigheterna hade en stark ställning i hans tänkande och verksamhet. Han var även en människorättsaktivist i andra generationen: hans far överste Lauri Boldt vår under många år, efter att han övergått till reserven, vice ordförande för Amnesty Internationals finländska avdelning.

Vi som kände Peter saknar hans rättframma sätt, hans humor och hans finlandssvenska vidsynthet. Peter var även känd för sina omfattande kunskaper i historia och kultur. Hans käraste plats torde ha varit Boldt-familjens sommarstuga med sin båtbrygga vid Ekholmen i närheten av Hangö udd.

Peter fick trots att sjukdomen spreds erfara glädjen att vara farförälder: under den sista delen av hans liv var hans dotter Hildur och hennes dotter Frida ljuspunkten i hans liv.

 

Text: Markku Jääskeläinen

Översättning: Hans Virtanen

ÄMNESORD

Diskussion