MENY

Den försvagade tilliten inom EU blir belyst ur flera perspektiv i ny bok

Flyktingströmmar, brexit, Greklandskris, växande sociala klyftor och ökad högerpopulism. Det verkar som om fundamentet för Europeiska Unionens existens skulle vara i gungning. Mot den bakgrunden har några svenska forskare från den akademiska världen publicerat en bok där man granskar tilliten inom EU. 


Bokrecension: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelhielm (redaktörer) – Tilliten inom EU vid ett vägskäl. Europaperspektiv 20017. Santérus Förlag,  Falun 2017, 272 s.

 

Redan inledningsvis konstateras att begreppet tillit är något svårfångat. Tillit tar lång tid att skapa, men tillit kan också raseras på bara ett ögonblick. Trots alla pågående kriser menar författarna ändå att uppkomsten av en europeisk ekonomisk union och skapandet av en europeisk integration i ett historiskt perspektiv är unikt.

 

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, påminner om att Grekland för att kunna införa euron hade skönmålat sina ekonomiska bedömningar. Han anser dock att en del av skulden faller på de ansvariga EU-organen. Främst på EU-kommissionen och den europeiska centralbanken som inte undersökte siffrorna närmare för att istället utan allvarligare prövning godta de grekiska uppgifterna.

Har Nergelius rätt på den punkten kan läsaren bara fälla en kommentar: ansvarslöst!

Det skulle vara allt skäl för de dåtida beslutsfattarna att titta sig i spegeln. Inte minst med tanke på alla de problem som följde i Greklandkrisens kölvatten. Var fanns förresten den kritiska mediebevakningen? Man bara undrar.

 

“Det gick som det gick”

Bo Petersson som är professor i statsvetenskap vid Malmö högskola påminner om de varningsord som Tjeckiens dåvarande president Vaclav Havel kom med inför EU:s östutvidgning 2004. Petersson anser att Havel var klarsynt nog att i ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg peka på hur avgörande det var att Europeiska unionen som öppnade portarna för de nya demokratierna i Östeuropa också skulle hjälpa till med att utveckla medborgarsamhällena i nämnda länder. Det gick som det gick. Nämligen dåligt. I efterhand kan Petersson bara konstatera att EU:s kärnvärden demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer inte längre verkar givna i de nya medlemsstaterna.

Det är inte utan orsak som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sagt att EU befinner sig i en existentiell kris.

Petersson understryker att just demokrati, mänskliga rättigheter och principerna för rättsstaten aldrig får inskränka sig till att bli enbart vackert lydande fraser utan något konkret innehåll. Han efterlyser därför kännbara sanktioner mot medlemsstater som bryter mot dessa kärnvärden.

Folkomröstningar tycks ha blivit en slags akilleshäl för integrationsprocessen i Europa under 2000-talet. Det anser i alla fall Clas Wihlborg som är forskarprofessor vid Chapman University i Kalifornien. Inte utan orsak. Som exempel visar han hur förslaget till konstitution för EU föll som ett resultat av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna 2005, hur Irlands väljare 2009 gick emot Lissabonfördraget, hur danskarna 2000 sade nej till den monetära unionen och nu senast brexitomröstningen i Storbritannien 2016.

”Dessa folkomröstningar utgör ett tydligt tecken på en brist på tillit bland breda befolkningsgrupper till att deras intressen tjänas av den harmonisering av regelverk inom en rad olika politikområden, som många av EU:s direktiv och förordningar innebär”, skriver Wihlborg.

 

Flyktingkrisen påverkar

Göran von Sydow som är ställföreträdande direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier konstaterar att den lösning på flyktingkrisen som för närvarande verkar stå högst i kurs bland EU:s ledare handlar om att säkra den yttre gemensamma gränsen. Han oroar sig för att de spänningar som skapats av hanteringen av flyktingpolitiken skadar tilliten inom EU. Det finns länder som hävdar att EU måste agera solidariskt. Men det finns också en risk för att ett uteblivet gemensamt ansvarstagande ska  bidra till att öka misstron mot EU. Enligt von Sydows uppfattning kan de medlemsstater som solidariskt ställer upp bli skeptiska mot EU ifall EU-kommissionen inte vidtar effektiva åtgärder mot de motsträviga länderna. De solidariska länderna kan fråga sig varför de ska visa lojalitet när de själva i någon annan fråga än flyktingpolitiken kan bli berörda av ett överträdelseärende.

Boken om tilliten, eller kanske rättare sagt den hotade och försvagade tilliten inom EU, tar upp ett aktuellt och angeläget ärende. Något som i högsta grad också angår oss i Finland. Medarbetarna representerar ett mycket kunnigt och påläst akademikerskrå. Vill man göra en kritisk anmärkning   kan man undra varför boken inte har något bidrag från de politiska beslutsfattarna eller från arbetsmarknadsorganisationerna. Parter som har ett stort inflytande vad gäller utformandet av europapolitiken. Många fackförbund och även arbetsgivarorganisationer bedriver nämligen ett omfattande och viktigt forskningsarbete också i fråga om europasamarbetet.

Dessutom kunde författarna till boken ha gett några konkreta förslag till hur kriserna eventuellt kunde lösas eller ens bemästras. Nu talas det bara lite diffust om en federal struktur för eurozonen och institutionella reformer vilka till och med kan tänkas skada den redan nu sviktande tilliten.

 

Henrik Helenius

MNESORD

Diskussion

Språkfrågan stal showen på Island – ”Bra att också Lundberg vill främja språkliga rättigheter”

Kuva: Johan Kvarnström

– Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning, säger Maarit Feldt-Ranta efter den senaste vändningen kring Nordiska rådets arbetsspråk. Rådet har emellertid haft fler frågor på agendan som hamnat i skymundan av språkdebatten.

Lue lisää

Sitra: Revolutionen inom trafiken startar bland unga

Kuva: Foto: Pixabay
Största delen av finländarna anser det viktigt att handla på ett för miljön skonsamt sätt och speciellt unga är beredda att ändra sina färdsätt för att minska miljökonsekvenserna, visar en enkät som Sitra låtit göra. Unga är föregångare när det gäller att anlita nya färdsätt som grundar sig på delningsekonomi.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

”Nya alkohollagen inne på fel spår”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Motståndet mot starköl och alkoläsk i matbutiker och kiosker stöter på motstånd över partigränserna. På andra punkter välkomnas en förnyelse av alkohollagen med öppna armar.


Tisdagens remissdebatt i riksdagen gav tydliga signaler om att regeringen måste justera sin proposition om en ny alkohollag i varje fall vad gäller starkare drycker än mellanöl i andra butiker än Alko. I övrigt är så gott som alla ense om att lagen behöver förnyas och att det är välkommet med mindre byråkrati och ett avskaffande av övernitiska regleringar och olika rättighetsnivåer på utskänkningstillstånd.

Frågan om starköl ses som allt annat än försumbar trots goda aspekter av förnyelsen. Den är allvarlig i och med att starkare drycker i matbutikerna kan utgöra en folkhälsorisk. Till exempel sade Tuula Haatainen (SDP) att ölkonsumtionen ökar på ett lömskt sätt när matbutikerna kan sälja starköl på rea.

 

 

”Barnen som tar skada”

Även bland annat Nylands Socialdemokratiska Kvinnor avfärdar regeringens intentioner att tillåta försäljning av starköl och alkoläsk i butiker och kiosker.

– Det är barn och familjer som kommer ta skada allt mer och därmed ökar kostnaderna för och behovet av barnskydd. Redan i nuläget lever ungefär 100 000 barn i familjer där alkoholbruk åsamkar barnen skador. Finns det på regeringens agenda att öka barnens lidande eller är regeringen inte förtrogen med sitt eget förslag, frågar föreningens ordförande Anette Karlsson.

Hon säger att det framgår ur lagförslagets motiveringar att förnyelsen kommer påverka folkhälsan och öka skillnader i välbefinnande mer än ge de önskade effekterna på näringslivet.

Nylands Socialdemokratiska Kvinnor påminner om att totala mängden av skadliga följder av alkohol ökade i takt med totalkonsumtionen fram till 2008. Efter det fattades flera beslut om höjd alkoholskatt och alkoholreklamen begränsades, varpå både konsumtionen och skadorna minskade. Föreningen anser att regeringen borde ta till begränsning av tillgänglighet och marknadsföring, samt skattemässiga åtgärder, om den huvudsakliga målsättningen är att minska alkoholens negativa följder.

– Då alkoholpolitiska beslut fattas vore det bra att tänka på att barn och ungas alkoholbruk har börjat vända nedåt och alkoholkonsumtionen överlag har minskat. Den utvecklingen borde man hålla fast vid, säger vice ordförande Tarja Eklund.

Diskussion

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Lue lisää

Diskussion