Kontakt

Rinnes löfte: ”Om SDP får makten får Vasa fulljour”

12.05.2017

Antti Rinne vid Folktingets session i Hangö 2017. Foto: Johan Kvarnström

Antti Rinne öppnade debatten vid nya Folktingets session i Hangö med att kritisera språkförsöket, försvara svenskans ställning och lova omfattande jour till Vasa centralsjukhus om SDP blir nästa statsministerparti.

Svenska Finlands Folkting samlades på fredagen i Hangö för första sessionen efter kommunalvalet. Det nya Folktinget andades inte helt oväntat oro över de stora reformerna under den allmänpolitiska diskussionen.

SFP:s Thomas Blomqvist konstaterade vid sessionens öppnande att många av de reformer som nu är på gång ter sig skrämmande ur många synvinklar, inte minst ur finlandssvenska sådana. Han slog fast en tydlig uppgift:

– Att se till att svenska befolkningsdelen har minst lika bra service också efter reformerna som före. Finns saker att göra. Vi kan inte bara luta oss bakåt och lita på att allting löser sig och blir bra.

Rinne: SDP värnar om svenskan

Kvällens första spontana applåder kom mitt i SDP-ordförande Antti Rinnes tal efter följande yttrande:

– Om SDP får makten efter nästa riksdagsval, ser jag till att Vasa centralsjukhus får fulljour!

Rinne underströk vidare att Socialdemokraterna anser att patientsäkerheten kan kräva en viss centralisering av jourverksamheten, men att språket minsann också är en relevant patientsäkerhetsfråga, att läkaren måste förstå patienten och patienten förstå vårdinstruktionerna.

– Språket är inte den enda orsaken som talar för att Vasa centralsjukhus borde ha fulljour, men det är uppenbart att Seinäjoki – trots god vilja att ge vård på svenska – inte kan jämföras med Vasa. Vasa är en tvåspråkig stad med ett genuint tvåspråkigt sjukhus. Och det är klart att man i en tvåspråkig miljö har helt andra förutsättningar att ordna den språkliga servicen.

Enligt Rinne är vårdreformen och valfrihetslagen oroväckande speciellt med tanke på svenskspråkigas rätt till service.

– I centrala Helsingfors kommer det säkert att finnas många alternativ även på svenska. Men Svenskfinland är till stora delar glesbygd. Nästan hälften av de svenskspråkiga på fastlandet bor i kommuner med mindre än 20 000 invånare. Vilken valfrihet kommer de egentligen att ha? frågade sig Rinne.

Han tog i sitt tal fasta på svenskans viktiga och mångsidiga betydelse för Finland. Han kritiserade regeringens språkförsök, vård- och landskapsreform, tingsrättsreform, brådska och slarv med konsekvensbedömningar, samt nedskärningar i utbildningen. Det sistnämnda skadar enligt Rinne Finlands ekonomi som bygger på kunskap, men han tillade att frågan inte har endast en ekonomisk aspekt.

Utbildningen är bildningens grundpelare. Bildning är det bästa botemedlet mot rädsla och intolerans. Det behövs kunskap, bildning och mod för att stå upp för rättvisan i ett ofta fränt diskussionsklimat, sade Rinne.

 

”Utveckla språkundervisningen!”

Därmed gav han en medicin mot det problem som han också reflekterade kring, nämligen “krafter som försöker skapa falska motsättningar mellan majoritet och minoritet, mellan infödda och invandrare, mellan finskspråkiga och svenskspråkiga.”

– De verkar se rättigheter som ett nollsummespel, där lika rättigheter och möjligheter för minoriteter eller diskriminerade grupper är ett hot. Men så är det naturligtvis inte. Hur vi behandlar våra minoriteter och de svaga i samhället är ett mått på hur civiliserat vårt samhälle är. Det är en fråga om medmänsklighet och rättvisa, men också egenintresse. Om man börjar kränka och kringskära någon folkgrupps grundläggande rättigheter, så kommer det i slutändan att drabba även majoriteten.

En viktig rättighet är den språkliga. Rinne betonade att SDP tycker att undervisningen i de båda nationalspråken är befogad och att partiet vill stärka kunnandet i nationalspråken. Han sade också att det är fel att ställa språk mot varandra. Att lära sig svenska utesluter inte att lära sig flera andra språk.

– I stället borde vi sträva efter att utveckla språkundervisningen, se över när språkstudierna inleds och utvidga språkutbildningen i grundskolan.

Enligt Rinne hör det till allmänbildningen att lära sig nationalspråken och han sade i talet att det ökar förståelsen vårt lands historia och tvåspråkiga kultur, samt att det öppnar upp karriärmöjligheter och de nordiska marknaderna.

– Det svenska språket är vårt band till det övriga Norden.

Rinnes tal applåderades, men följdes inte av frågor. Christer Bogren (SDP Vasa) tackade för att Rinne tog upp frågan om Vasa och jouren.

 

“Regeringen är inte minoritetens bästa vän”

Socialdemokraternas gruppanförande i den allmänpolitiska diskussionen hölls av Maarit Feldt-Ranta. Det tangerade starkt tankarna och åsikterna i Rinnes tal, om språkförsöket, Vasa centralsjukhus, SDP:s linje och regeringens brister:

– Det pågår många stora reformer i Finland och de drivs, ursäkta bara, av en regering som inte är den finlandssvenska minoritetens bästa vän och som inte har visat sig vara så noggrann med fakta och processer som vi har varit vana vid. I regeringen ingår också ett parti som är öppet negativt inställd mot det svenska i Finland och tyvärr tar de två övriga regeringspartierna inte tillräckligt skarpt avstånd från ständiga populistiska utspel och smaklösa påhopp på den svensktalande befolkningens integritet och rättigheter, sade Feldt-Ranta.

Angående valfrihetslagstiftningen som diskuterades i riksdagen på onsdagen konstaterade Feldt-Ranta att Socialdemokraterna precis som de flesta experter är mycket kritiska till regeringens valfrihetsmodell och till tvångsbolagiseringen.

– Risken är uppenbar att reformens centrala målsättningar inte kommer nås, tvärtom. Risken är stor att tillgången till vård och skillnaderna i hälsa blir ojämlikare, att kostnaderna ökar och det blir svårt att få vårdkedjorna att fungera. Regeringen har inte heller täppt till hålen genom vilka våra skattepengar kan hamna i skatteparadis istället för att användas för vård och omsorg, sade Feld-Ranta.
Johan Kvarnström

Maarit Feldt-Ranta håller anförande under Folktingets session i Hangö 2017. Foto: Johan Kvarnström

One Response to Rinnes löfte: ”Om SDP får makten får Vasa fulljour”

  1. Intressant! 16.5.2017 at 14:25 #

    Är det möjligt att få både Antti Rinnes och Maarit Feldt- Rantas skriftelser ochså till Demokratti-bladet? Jag tror att många av demari vill veta vad som man sysslar med i Folktinget!

Kommentera